Melkveesector draagt zelf bij aan fosfaatreductie

Melkveesector draagt zelf bij aan fosfaatreductie

21 november 2016 LTO Nederland, NAJK, NMV, NZO, Nevedi en Rabobank hebben met staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) een akkoord bereikt over een pakket maatregelen dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij in 2017 onder het plafond brengt en daarmee voor 2017 derogatie veilig stelt. Het akkoord betekent dat alle partijen een offer moeten brengen. Voor de genoemde partijen is het wettelijke kader met fosfaatrechten in 2018 één van de belangrijke randvoorwaarden om akkoord te gaan met het pakket maatregelen voor 2017. LTO Nederland, NAJK, NMV, NZO, Nevedi en Rabobank beseffen dat het akkoord zeer ingrijpend is, maar onderstrepen de noodzaak voor 2017 en voor de jaren daarna.

Met het pakket komt de sector onder het fosfaatplafond. Het pakket bestaat uit maatregelen voor vermindering van fosfaat in het veevoer, een fosfaatreductieplan uit te voeren door de zuivelsector, goede voorwaarden voor potentiële stoppende veehouders en daarmee ingrijpen in de omvang van de veestapel. Alles bij elkaar opgeteld wordt in 2017 ruim 8 miljoen kilogram minder fosfaat geproduceerd en komt de melkveehouderij daarmee onder het afgesproken fosfaatplafond. Met dit maatregelenpakket moet de staatssecretaris in Brussel de derogatie veilig kunnen stellen. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft vandaag een uitgebreide brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin het pakket met maatregelen wordt toegelicht.

Kamerdebat wetsvoorstellen in week 48

Het akkoord betekent dat de Tweede Kamer nu de wetsvoorstellen fosfaatrechten en grondgebonden groei melkveehouderij in behandeling gaat nemen. Het kamerdebat vindt plaats in week 48.
In een volgende nieuwsbrief gaan wij in op onze inzet rondom dit debat.

Reactie Kees Romijn

“De Nederlandse melkveehouderij en -zuivelketen tonen hiermee veerkracht en laten zien dat zij in staat zijn gezamenlijk een inspanning te leveren om de derogatie te behouden. Voor de melkveehouders is dat van grote waarde”, zegt voorzitter Kees Romijn LTO Melkveehouderij. “Maar het is tegelijkertijd een zeer ingrijpend pakket. We vragen nogal wat van melkveehouders. Dit is echter nodig om derogatie veilig te stellen, waarmee Nederlandse melkveehouders toekomstperspectief houden. Het stelt de sector in staat om te blijven verduurzamen. Daar zijn we mee op de goede weg.”

“We zijn er nog niet. Er staan nog best lastige besluiten op de agenda. Bijvoorbeeld of we via ZuivelNL geld kunnen en mogen collecteren bij melkveehouders om onderdelen van het pakket te kunnen financieren”, aldus Romijn. “Het helpt daarbij in ieder geval dat de staatssecretaris de door ons gevraagde en belangrijke Verbindend Verklaring heeft toegezegd aan ZuivelNL. Dit zorgt ervoor dat iedereen ook mee moet doen.”

“Ik constateer ook dat Van Dam en het Kabinet met deze overeenkomst een grote verantwoordelijkheid hebben om met dit pakket de Europese Commissie te overtuigen van de noodzaak een passend milieubeleid voor de Nederlandse melkveehouderij te voeren”, reageert Kees Romijn.

De afspraken: het pakket maatregelen

De opgave voor 2017 bedraagt in ieder geval 8,2 miljoen kilogram fosfaatreductie. Het maatregelenpakket moet een reductie opleveren die de opgave van de overschrijding van het plafond ruimschoots dekt om te kunnen garanderen dat voor het eind van 2017 het fosfaatplafond niet meer wordt overschreden.

Voerspoor

De organisaties die de voerovereenkomst hebben getekend, reduceren de fosfaatproductie via het mengvoer voor melkvee met 1,7 miljoen kilogram. EZ is bereid hiervoor een verbindend verklaring (VV) vast te stellen.
De partijen van de veevoerovereenkomst geven aan zich in te spannen om via het gehele rantsoen een nog grotere reductie te realiseren.

Stoppen aantrekkelijk maken

  • Een private liquiditeitsvoorziening (=voorschot) wordt ingesteld voor bedrijven die de melkveetak in 2017 volledig beëindigen. De gezamenlijke banken en ZuivelNL bekijken hoe een mogelijk financieel risico van deze voorziening wordt gedragen.
  • Tevens is besloten tot het instellen van een premieregeling voor bedrijven die in 2017 de volledige melkveestapel beëindigen en garanderen dat de desbetreffende runderen niet in Nederland worden gehouden in 2017.
  • Economische Zaken gaat in iedere geval € 25 miljoen beschikbaar stellen voor het reduceren van fosfaat met een premieregeling voor het verminderen van melkvee dat in Nederland wordt gehouden in 2017.
  • ZuivelNL stelt (via een heffing op melk) ook € 25 miljoen beschikbaar voor deze regeling. Bij elkaar dus € 50 miljoen. Met deze beide voorzieningen (EZ en Zuivel.NL) kan een fosfaatreductie van in ieder geval 2,5 miljoen kilogram fosfaat worden gegarandeerd.

Fosfaatreductie via melk

De gezamenlijke zuivelbedrijven (NZO) reduceren 4 miljoen kilogram fosfaat door middel van het fosfaatreductieplan. EZ is bereid hiervoor een verbindend verklaring (VV) vast te stellen.

En verder

  • Met voorgaande pakket is 8,2 miljoen kilogram fosfaatreductie afgesproken. Het totale maatregelenpakket moet passen binnen de mededingingskaders. EZ zal zich inspannen de ruimte in de mededingingskaders maximaal te benutten.
  • De voortgang van de fosfaatproductie wordt maandelijks gemonitord op basis van voergegevens van de veevoersector en I&R gegevens.  Monitoringsgegevens zullen voor betrokken partijen beschikbaar zijn.
  • De betrokken partijen sturen direct bij als blijkt dat de reductie achterblijft bij de noodzakelijke lineaire daling van de fosfaatproductie om voor het eind van 2017 de fosfaatproductie beneden het landelijk plafond te brengen.
  • Het zuivelbedrijfsleven en de organisaties van melkveehouders treffen als het nodig is aanvullende maatregelen om het landelijk fosfaatplafond niet te overschrijden.

Ledenbijeenkomsten

Bij de regulier geplande sectorbijeenkomsten staan wij de komende stil bij deze ontwikkelingen. U vindt een overzicht van deze bijeenkomsten hier.

LTO Noord melkveehouderij
Kees Romijn, Dirk Bruins, Jeanet Brandsma, Henk Schoonvelde

 

Bron: www.LTONoord.nl

Geef een reactie